Cross

Biroo industirii fi misooma magaalaa oromiyaa


Biroo industirii fi misooma magaalaa oromiyaa

Barnoota; Fayyaa; Hoji-dhabdummaa; Deeggarsa namoomaa; Koorniyaa; Dhalootaa fi du’a; Gaa’elaa fi hiikkaa; hojjetaa fi Hojjachiisaa; Dhimma dubartootaa fi daa’immanii; Dhimma dargaggoo fi Finfinnee Mudde 3/2012 /TOI/ Rakkooleen shaqaxoota bu’uraa rabsuu, dhiyyeessuu fi kanneen biroo irra jiran akka furamaniif jiraatoonni magaalaa Finfinnee biiroo Daldalaa fi Industirii magaalichaa gaafatan. Abiyyi Ahimad, Ministirri Raayya Ittisa Biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi Pireezedaantiin Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa argamaniiru. Irra diba keessatti wantoota hedduutu bukoodha, muraasatu bilchaataa fakkaata. G. J. . 179/2005” jedhamee waamamuu ni danda’a. Rakkoo maxxansa Naannoo Oromiyaa hiikuuf piroojektii ijaarsaa mana maxxansaa oromiyaa (TBO) hojjetama jira. 6 Maappii Adeemsoota Hojii Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaa ( Higher Sektara Mootummaa Naannoo Oromiyaa kan Biroo; Jan 3, 2019 Industirii fi Ijaarsa Dandeettii Konistiraakshinii fi Adeemsaalee Hojii Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaa (Higher Level Map). 3. Abbaay Tsehaayyee akka dubbatanitti keessumaa gumiin sun dadhabina dhaabichaa irratti fuuleffachuun mari’ate. o. Nuti eenyuunuu waliin walitti buu’uu hin barbaannu. Facebook Live irratti waa tamsaasuuf karoorri qabnullee otoo hin milkaa'in 12) ´:dogdd+ aaraw aµ jechuun qajeelfama lakk. Bakka, fageenya irratti argamu fi haala bu’uura misooma • Iddoon Amantaa Dirree Sheek Huseen godina Baalee, Aanaa Gololcha, ganda Dirree keessatti finfinnee irra fageenya 657Km, Magaalaa Roobe irra 180km fagachuun lafa hektaara 3(sadii) irratti hambaa argamudha. !!!! Gurma'insa Haaraa Biiroo Pabliik sarviisi fi Misooma Namaa Oromiyaa Qorachaa jiru ilaalchisee fuula FB Biiroo irraatti gad-dhifame irratti gaaffii baayeen keessaan karaa inbox nuuf ergitaan ilaalee yeroo gababaatti ibsi kan itti kennamu fi yaada isiin nuf gummachittaan bu'uraa godhachuun dhimmoonni sirrefama barbaddaan yoo jiratan kan ilaalamu Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. “Labsiin bara 1986 dhimmi daangaa Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchinsa magaalaa Finfinnee ummata fi MNO kan hin hirmaachisne waan ta’eef fudhatama hin qabu” Obbo Shimaliis Abdisaa Motummaan Waldaa hojii Gamtaa Mana jireenyaa Motummaa naannoo Oromiyaa lakk. Finfinneen Magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya’e labsii lakk. Laggasaa Adaree fi Iteenesh Biifaa Aanaa Agaarfaa Magaalaa agaarfaa ganda 01 keessaa mana qaban nan gurguradha waan jedhaniif kan mormuu yoo jiraate beeksifni kun bahee guyyaa 20 dura yoo hindhihaanne hayyamni ni kennamaaf. 3) ´%LLURRµ jechuun Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaati. Weeraarri kun godinaalee Oromiyaa Afur, kan naannoo Ummattoota Kibbaa 12 fi Godina naannoo Gaambeellaa tokkotti akka mul’ate Ministeera Qonnaa fi Qabeenya Uumaamaa beeksiiseera. komishenii karooraa fi mis din. Ergama (Mission) Caasaalee Nageenya qindeessuun, walitti dhufeenya nannoolee ollaa waliin jiru cimsuun, uummata bal’aa hirmaachisuun, yakka ittisuu daandii, ittisa balaa ibiddaa fi ba-laa tasaa, misooma lafa Magaal-aa, qulqullinaa fi miidhagina Magaalaa, tajaajila idilee jiraatto-taaf kennamanii fi tajaajila biroo magaalichi murteessu dabalatee magaalichaan raawwatamu je-chuudha. Daandii aspaaltii Finfinnee hanga Roobeetti 430km kan qabu yemmu ta’u Roobee hanga Dirreetti l. Namoonti waltajjichatti hirmaatan tokko tokko gaaffilee gaafataniif deebii argachuu isaanii dubbatan. Injinar Fiqaaduu Fufaa Fayyisaa…. Guddinnii fi misoomni manneeni fi gandeen uummataa buqqisu, duudhaa fi aadaa uummata barbadeessu, seenaa uummataa awwaalu, xinnaannoo (“ecology“) summeessuu fi gaaziin faalu, afaan uummata naannoo sanii, Afaan Oromoo mancaasuun kan warra alagaa bakka isaa buusu guddinaa fi misooma mitii,duguuggii uummataa fi aadaa Oromoo irratti xiyyeeffame. Ka duraan Oromiyaa keessatti barsiisaa fi aangawaa biiroo barnootaa turan, Obbo Abdurazaaq Kadiir garuu, “Oromiyaa keessatti uummata tu murteesse wanni jedhu fakkeessaa dha. Misooma magaalaa Ambootiif birrii miiliyoona tokko kan kennan obbo Sayid Daamxoo yaada kennaniin, “magaalaan Amboo amma umuriishee guddachuu dhabuusheetti baay’een quuqaman ture, amma sagantaa kanatti hirmaadhee deeggarsa taasisuu kootti baay’een gammada, fuuldurattis ittin fufa” jedhaniiru. Itiyoophiyaan kaampaanota idil-addunyaa fi biyya keessaa bal’inaan hirmaachisuuf iddoowwan gara-garaa biyyattiitti paarkota idustirii ijaaraa akka jirtu beekamaadha. lolaa ganda yaayyaa Yeroos Af-yaa'ii caffee Oromiyaa kan turan Obbo Lammaa Magarsaa marii jiraattota magaalaa Buraayyuu waliin taasisan irratti, maastar pilaaniin yoo uummati itti hin amaniin hojiirra hin oolu Misooma Oromiyaaf Lafaa fi Qabeenya Oromiyaa Bilisoomsu; Liberating the Land and Resources for the Development of Oromiyaa Itana Gammada, March 31, 2019 Afaan Oromoo fi Afaan Englizi (Afaan Oromo and English translation follows) Walbarsiisa Sabi Dhiimma Finfinnee irratti mirga heera mootummaatiin Oromoo fi Oromiyaaf keennamee qabatamaan hojiitti hiikuuf hojjachaa jirra. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har’a Caffeedhan ragga’e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan Yaa uummata Oromoo kanneen Finfinnee fi naannawa ishee jiraattan hundumtuu dammaqaa. M. Jan 10, 2020 · Misooma Industirii; Deeggarsa Misoomaa; Baankii fi Inshuraansii; Albuudaa fi Anniisaa; Guddina Dinagdee; Qonnaa fi Misooma Baadiyyaa; Hawaasummaa. Labsiin dhiyoo kana baafames fedhii fi gaaffii mirgaa ummanni Oromoo gaafataa jiruuf kan deebisaa laatu hin tahu. 11/2007 biiroo ind u stirii fi misooma magaalaa o romiyaatiin b ahee fi dambiin kun erga bahe booda waldaa ijaarsa mana mluhhq\ddwllijxupddhhiljdopddhhtddp ni seerummaa kennameef jechuudha. akka gabaasa qeerroo naannoo sanaatti rakkoowwaan jireenyaa ilma namaaf barbaachisan kan akka,tajaajila Daandiin, Ibsaa,Bishaan fi kkf guutummaatti surni nama nyaataa mootummaa wayyaanee ummatarraa kuteera uummanni rakkoo guddaa keessatti argama. Yeroo sana Ererii fi Karrayyuu, Caboo fi Guraagee, Jibaatii fi Macca, Taguleetii fi Bulgaa, Manzii fi Gishe irraa dhufanii Ambotti barnoota kutaalee ol aanaa ( High School ) baratu ture. Barnoota; Fayyaa; Hoji-dhabdummaa; Deeggarsa namoomaa; Koorniyaa; Dhalootaa fi du’a; Gaa’elaa fi hiikkaa; hojjetaa fi Hojjachiisaa; Dhimma dubartootaa fi daa’immanii; Dhimma dargaggoo fi Misooma magaalaa Ambootiif birrii miiliyoona tokko kan kennan obbo Sayid Daamxoo yaada kennaniin, “magaalaan Amboo amma umuriishee guddachuu dhabuusheetti baay’een quuqaman ture, amma sagantaa kanatti hirmaadhee deeggarsa taasisuu kootti baay’een gammada, fuuldurattis ittin fufa” jedhaniiru. qajeelcha bulchiinsa mana sirreessaa. [OBN 28 01 2011] :- Caffeen labsii gurmaa'insa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebin gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har’a Caffeedhan ragga’e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan Finfinnee, Mudde 15, 2010 Ijaarsi paarkii industirii Oomisha Dawaa Qilinxoo dhibbantaan 75 xumuramuusaa Korporeeshiniin Misooma Paarkota Industirii ibse. Hojii Adeemsisaa 01-aanaa Abbaa Taayitichaa Barreessaa . Jul 25, 2018 · Mana Barumsaa: Manni Barumsaa Amboo durii, mana boodarra Ras Hotel jedhame akka ture himama. Obbo Muktaar Kadir yeroo haaromsaa irraa eegalee sadarkaa hojii adda addaa irratti ummata tajaajilaa akka turan bakka bu’aan mootummaa obbo Dhaabaa Dabalee wayita seenaafi bara tajaajilaa Ogeessa madaalamee gahoomee fi ofitti amantummaa qabu, akkasumas, sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta’ee fi kaka’umsa qabaatee carraa hojii ofii uummachuudhaan bu’uura misooma industirii naannichaa ta’uun hawaas-diinagdee biyya keenyaa jijjiiruu fi hiyyummaa balleessuu keessatti shoora olaanaa taphachuu danda’u uumamee arguu dha. Xummura ayyaanichaa hagayya bultii lamaa fi sadiitti paanaaliin dhimma misooma naannichaa qophaa'udhaan mariif dhihaata. 17K likes. Akkasumallee ta´ee lakkoobsi barataa xiqqaa ture. "Magaalaa" jechuun magaalaa bulchiinsa ofli ykn/fi taiaajila mana qopheessaa qabudha. Jun 21, 2018 · Baha Oromiyaa magaalaa Harariif naannawaa isaatti kan argamu Uummanni Oromoo dararama ulfaataa keessa jiraachuu fi FXG Jimaata darbe dhoofamuuf sababoota kanneen ta'an Qeerron gabaase. Oromia Agriculture and Natural Resource Bureau. 34,205 likes · 357 talking about this. Dubbiftoota barreeffama kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, kutaalee afran dabran akka argattanii dubbiftan nan abdaddha. Gumiin guyyoota ja’an darbaniif geggeessamaa ture misooma, bulchiinsa gaarii fi dhimmootii siyaasaa hedduu irratti mari’achuu isaa dubbi himaa gumii Sanaa ta’uun isanii kan ibsame obbo Abbaay Tsehaayee dubbataniiru. 2. Komishinarri Itti aanaan Komishinii Qindeessaa Misooma Naannoo Horsisee Bulaa Jul 17, 2017 · Deebii Guutuu Obbo Lammaa Magarsaa Keennan By Kiyya Hararghe on July 17, 2017 Yaa’ii Idilee 6ffaa Waggaa 2ffaa Bara Hojii 5ffaa irrattii gabaasa raawwii hojii mootummaa bara 2009 fi kallattii karoora hojii mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2010 kabajamoo pirazidaantiin dhiyaate irrattii gaaffiiwwan Kabajamoo Miseensoota Caffeetiin ka’aaniif Kanaaf qabsoo Oromoo biyya keessaa fi alaa, baadiyyaa fi magaalaa keessatti bifa faffaca’aan deemaa ture, waaltessuuf dhaaba bili summaa Oromoo hooggana walii galaa kennu tokko hundees suun barbaachisaa ture. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu -Dargaggoota fi dubartoota magaalichaa hirmaachise yeroo ammaa kanatti magaalaa Amboo galma Yuunibarsiitii Ambootti eegalee jira. Nov 29, 2019 · Hojiin istaatistiksii fi informeeshinii Naannoo gandaa kaasee hanga Naannootti caasaa isaa fi qaamolee dhimmi ilaalu waliin dalgee, garaa gadii fi dakaa ol’ qindoominaan kan hojjetamu yoo ta’u bu’aawwan daareektoreetii irraa barbaadaman ragaalee fi informeeshinii haala qabatama Naannoo fi caasaa isaa gama hundaan calaqqisiisan amansiisaa [OBN 28 01 2011,Adaamaa]:-Caffeen labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. 2) ´1DDQQRRµ jechuun Naannoo O romiyaa ti. Barnoota; Fayyaa; Hoji-dhabdummaa; Deeggarsa namoomaa; Koorniyaa; Dhalootaa fi du’a; Gaa’elaa fi hiikkaa; hojjetaa fi Hojjachiisaa; Dhimma dubartootaa fi daa’immanii; Dhimma dargaggoo fi Oromiyaa Lakk . Finfinneetti bara kana manneen waliin jireenyaa kuma 52 fi 600 xumuruu - Wednesday, 27 December 2017 10:40 Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni HIV/AIDS keessatti sa - Misooma Industirii; Deeggarsa Misoomaa; Baankii fi Inshuraansii; Albuudaa fi Anniisaa; Guddina Dinagdee; Qonnaa fi Misooma Baadiyyaa; Hawaasummaa. dhimmoota dubartii fi da'imani. Dayaaspooraan dhaloota Oromiyaa kallatti afuriin imala giddu galoota ja'aatiin Oromiyaa daawwate marii sana irratti waan arge isa dansaas ta'ee wantoota fooyya'uun irra jiraatu bilisaan kaasa jedhamee jira. Waltajjichi magaalaa Adaamaatti kan gaggeeffame yammuu ta'u, kallattii gara fuula duraa kaa'uun xumurameera. Hiikkaawwan MRH olitti kennaman lamaanuu haala adda addaan kan ibsamani dha. Biiroo Misooma Qabeenya Bishanii, Albuudaa fi Inarjii Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Biiroo Daldala, Industrii fi Tuurizimii Ejensii Misooma Hojiiwwan Daldala Maaykiroo fi Xixiqqa; Biiroo Geejibaa fi Quunnamtii Biiroo Hojii fi Misooma Magaalaa Abbaa Taa itaa Daandiiwwan Baadi aa Ta. gaafatamaa Biiroo Bishaanii, Al- buudaa fi Inarjii Oromiyaa ykn bu'aa 7. Akka boru itti hin fufneefis wabiin mul’atu hin jiru. 94/1997 kwt. Jun 15, 2013 · 20 posts published by daandiiragabaa on May 2, 2014. Kanneen misooma hawaasummaa-diinagdee magaalattiirraa fayyadaman TPLF fi dabballoota isaati. Biirochis rakkoo kana furuuf karooraa kiraa sassaabdummaa 16 qopheessuun hojiitti kan gale ta’u beeksiseera. Hogganaa Biiroo Bulchiinsaa fi Ittifayyadama Lafaa Oromiyaa 11. Koonfaransii Gujiitti taa'amaa jiru kanarratti bakka buutonni ummata godinaalee Oromia Construction Bureau Official Website Mul’ata . During the last two decades the regional government has undertaken various activities to realize socio-economic transformation in the region. O romia National Regional State is one of the nine regional state established in 1995. Labsiin kun akka waan miidha fiduutti fakkeessanii warroonni olola oofan farreen misooma biyyattiiti Oct 08, 2018 · Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa’inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Government Organization Abbaan Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa deddeebii fi baasii hin barbaachifneef saaxilamuu tajaajilamaa/ maamilaa furuu fi tajaajila siya’ataa,hawwataa fi yeroo qusatu kennuuf tajaajiloota kanneen akka: Heeyyama ogummaa Ijaarsa walii gala haaraa kennuu Heeyyama ogummaa OBN Gurr 16, 2011- Sagantaa misoomaa magaalaa Amboo kaleessa galgala magaalaa Finfinneetti gaggeeffameen Birriin miiliyoonni dhibba 4tti siqu walitti qabame. gaafatamaa Biiroo, *Misooma Qonnaa bu:aä 5; gaafatamaa Biiroo Geejibaa fi Quunnamtii Ommiyaa ykn bakka bu'aa -6. Hogganaa Biiroo Misomaa Intarpiraayzii fi Industirii 9. Biiroon Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaa Itti- gaafatamtoota, Abboottii Adeemsaa fi hojjetoota adda duree IMM Godinaalee fi Hoji gaggeesitoota Magaalootaa Rifoormii keessa galani akkasumas kantiibaa magaaloota sadarkaa 3ffaa fi 4ffaa keessaa muraasa waliigala namoota 200 ta’aniif tarsiimoo walitti hidhamiinsa magaalaa fi baadiyyaa Waltajjiin marii walitti dhufeenya Naannoo Oromiyaa fi Gaambeellaa cimsuurratti fuuleffate magaalaa Gaambellaatti kaleessa deemsisame. This website is for sale! oromoparliamentarians. Haala qabatamaa Aanaa fi magaalotaatiinis lafti sochooftoota magaalaa fi Baadiyyaa keessatti gurma’anii jiraniif ta’u qophaa’ee akka keennamu taasifamaa tureera. Mootummaan biyya bulchaa jiru, mismooma qindaawaa magaalotaa jechuun, sadarkaa tokko haga shanitti qooduudhaan, saamicha lafaa geggeessuuf kan karoorfate yoo ta’u, tarree durraarratti magaalonni argaman, Burraayyuu, Sabbataa, Sulultaa, Laga Daadhii, Laga Xaafoo, Galaanii fi kan biroo akka ta’an dubatamaa jira. Naannoon Oromiyaa naannoo Tigraayitiin alatti naannoolee hafan hundumaa waliin kan wal-daangessitu yemmuu ta’u, bal’inni lafa ishee iskuwer kiloo meetira 363,136 kan ta’e, naannoo uumamaan badhaatee fi jireenyaaf mijataa kan taate yemmuu ta’u, godinaalee 20, bulchinsa Magaalaa 16, Anoolee 349 fi gandoota 7,262 tiin kan OBN Gurr 16, 2011- Sagantaa misoomaa magaalaa Amboo kaleessa galgala magaalaa Finfinneetti gaggeeffameen Birriin miiliyoonni dhibba 4tti siqu walitti qabame. Sirna kana kabajuuf jecha sabboontotiin Oromoo Oromiyaa bakka gara garaa irraa kan fageenyaa fi dhihootti araman hedduun irratti argamanii qophicha adda godhanii jiru. fi Maanaajimantii Lafa Magaalaa Hundeessuuf Bahe Lak. 8. Sadarkaa Godinaatti gareen adeemsi hojii misooma barsiisotaa fi hoggansa barnootaa, waldaa barsiisota godinaa waliin ta’uun adeemsi filannoo sadarkaa aanaatti raawwate: 1. 181/2008 fi qajeelfama gurmaa‟inasa W. H. N. Sirnoota darban keessatti horsiisee bulaaf xiyyeeffannoon kennamuufii dhabuu fi kan dagatamanii turan yoo ta’u,haala qilleensa hammaataa naannoo hawaasni kun keessa jiraatu irraa ka’ee miidhama jiraattotaa fi qabeenya uumamaa irra gahu salphisuudhaan Naannoo Oromiyaa keessaatti qooda fudhattoota hirmaachisuun daandilee jiran irraatti tajaajila geejjibaa mija’aa, ammayyaa’aa, dhaqqabamaa, si’ataa fi nageenyi isaa eegame akka jiraatu gochuudhan guddina naannoo keessaatti industirii geejjibaa gahee isaa akka taphatu taasisuu. Shariikonni Wayyaanee maqaa investerummaatiin Hindii, Chaaynaa, Paakistaan, Tuurk, Saawud Arabiyaa fi biyyoota biroo irraa, akkasumas, Kaaba Itoophiyaa irraa dhufanii lafa Oromoo irra qubataa jiran egereen biyyee fi qilleensa Oromiyaa boruudhaa isaan yaaddessaa hin jiru. a/t/geejjibaa. Koonfaransicha kan waame abbootii Gadaa Oromoo Gujii fi Booranaati. ' gaafatarñaa Biiroo IHojii fi Misooma Magaalaa Oromiyaa bakkabu'aa . Faayidaalee fi galma misooma IMX kanaa olitti ibsamaniifi kan biroo dhogomsuuf   rakkoolee manneen jireenyaa Magaalota Naannoo Oromiyaa keessatti Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, Dambii kana keessatti: 5) “Waajjira” jechuun Waajjira Industirii fi Misooma Magaalaa Godinaa  Damee Lixa Oromiyaa fi Humna Ibsaa Itoophiyaa Damee Naqamtee) fi Manneen Murtii, Itoophiyaa bara 2009 bahes industirii hojjettoota baay'inaan hirmaachisan hariiroo hojii waliin rogummaa qaban biroo hedduun bahanii jiru ". Hojmaanni, seerri fi murteen Mootummaa Federaalaa fi hojiin boodarra muxannoon argame tokkummaa fi birmadummaa daangaa Oromiyaa sarbeera; sarbaas jira. Dhaabbanni Feemoozaa muuxxannoo idil addunyaa qooduun Dec 01, 2015 · Akkuma xalayarra barreffameti iccitiin labsii misooma lafa magaalaa caffeen baase magaalota oromiyaa wolitti makuu odoon taane, magaalaa finfinnee fi magaalaalee oromiyaa kan finfinnee marsanii jiran wolitti makuufi magaalota ollaa naannolee biraatiin wol daangessan wolitti makuu fakkaata. Booranni godiina Oromiyaa keessa jiran keessaa tokko dha. 2(3) irratti tumameera. Kanarratti Qeerroo Bilisummaa Oromoo waan guddaanni dalage, Irra diba suutaa maqaa “Qonna gara industirii, Guddina magaalaa Finfinnee, Misooma…” Kallacha Oromiyaa. Gamoon kun tajaajila inni kennu keessa; hambaalee Aadaafi umamaa Oromiyaan qabdu bakka tokkotti walitti qabuu, kunuunsuufi agarsiisuuf tajaajila. Jan 06, 2014 · Minilik kun wanneen inni uummata Oromoo, uummatoota: Waalayitaa, Kafichoo, Dimmee, Gimiraa fi kanneen biroo irratti adeemsise wanneen Hitler, naazichi uummata Yuudaa irratti adeemsee gadii miti. Nov 08, 2019 · OBN Onk,28 2012- Tokkummaa Hawaasi Oromoo Magaalaa Laasveegas. Bakki dheeraan lafa Booranaa keessatti argamu Gaara Dara Xiniro tti. Kallacha Oromiyaa. Keessumaa lixaa fi kibba Oromiyaatti haalli kun ammas jiraattota rakkoo gara garaaf saaxilaati jira. OBN Onk,28 2012-Guddina saayinsii fi qorannoo cimsuu. . Aangoo fi hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. biroo, Sexton Adams fi Adelaide Griffin jedhaman ammoo MRH jechuun mala faayidaa hojjetaan tokko mana hojii tokkoof qabu bifa sirrii fi alloogii ta’een bulchiinsi mana hojii sanaa xiinxaluu itti danda’u dha jechuun hiikaniiru 4. d. Dec 08, 2019 · Kanaaf hariiroon Finfinnee fi Oromiyaa gidduu jiru hariiroo qaamummaa Naannichaa malee ulaagaa aangoo Federaalaa hin ta’u. Riifoormii godinaalee fi aanaalee sirreessuu bara 2000 taasifameen godinni keenya aanaalee 13 fi bulchiinsa magaalaa 1(tokkoo)n kan ijaarameedha. Ajandaa siyaasaa galmaan ga'achuuf ummata obbolaan jidduutti ololli afarfamaa jiru nu irraa haa dhaabbatu jedhu ummanni lameen. Saganticharratti sa'aatiin harkaa Ministiraa Muummee Dr Abiyyi Ahmad caalbaasidhaaf dhiyaatee Birrii miiliyoona 5 baasuun misooma magaalaa Ambootiif gumaachameera. Ishee suutaa kana injifachuun akkanni jalqabetti duukaa jalqabuudha. Amma kutaa isa kana bakkuma isa dabre dhaabne irraayyi itti-fufnaa, yoo yeroo fi wanneen biroo isiniif hayyaman mee duukaa-bu’uuf yaalaa! Hojii galii fi misooma faaynansii Imaammataa fi tarsiimoo misooma magaaloota mootummaan baase bu'uura godhachuudhan magaaloonni bifa ammayyaa'ee fi saffina qabuun guddatanii iddoo jireenyaa fi hojiif mijataa akka ta’an tasiisuufis ta’ee misooma ariifachiisaa fi itti fufinsa qabu galmeessisuuf galiin murteessadha . TPLF garuu biyya abbaa qabdu irratti abbaa tahanii, kiraa malee jiraatuu, warra abbaa biyyaa irraayyuu kiraa manaa ittii nyaatu. Oromia Construction Bureau Official Website Mul’ata . Bara 2007 tti kan jalqabe mani maxxansa TBO yeroo amma mashinoota maxxansaa biyyaa alaa irraa galchun dhabbutti jira. Finfinnee fe’ii saba keenyaatin ala magaalaa guddittii Empire Ethiopia fi Aafrikaa taatee moggaafamte keessa kan diriirfatee jiruu qananii jiraachaa jiru ilmaan nafxanyaati. Haaluma kanaan baroottan darban hojii misooma IMX Magaalaa keessatti lafa hektaara 6,525 sochooftoota 55,4960 fi Baadiyyaa keessatti lafa hektaara 93,556 sochooftoota 748,448f Godini Shawaa kaabaa godinoota naannoo Oromiyaa keessatti argaman keessaa tokko yoo ta’u, bara 1986 irraa eegalee bulchiinsa Aanaalee 16 fi bulchiinsa magaalaa 1 (tokko) hammatee kan caasefameedha. Korporeeshiniin Misooma Paarkotaa Itiyoophiyaa badhaasa Zoonii diinagdee bilisaa fi addaa kennamu Feemoozaa bara 2019 injifate. Godini Shawaa kaabaa godinoota naannoo Oromiyaa keessatti argaman keessaa tokko yoo ta’u, bara 1986 irraa eegalee bulchiinsa Aanaalee 16 fi bulchiinsa magaalaa 1 (tokko) hammatee kan caasefameedha. Waraabeyyii biiftuun itti-bariite tahuun isaanii gaanaa hin galleef jechaa dha! 3. 13) “Biiroo” jechuun Biiroo Industir ii fi Misooma Magaalaa Oromi-yaa jechuudha. u. Haaluma kanaan , bakka gaggeessitoonni sadarkaa federaalaa, naannoo fi bulchiinsa magaalaa argamaniittii Biiroon Eeegumsa Fayyaa Naannoo Oromiyaa sagantaa IFH magaalotaa beeksiisuuf (launching Program) sadarkaa magaalaatti yeroo jalqabaaf magaalaa Sabbataatti Waxabajjii 15/2011 kan geggeeffamu ta’a. Hiika Akkaat aan jechichaa hiika biroo NDQNHQQLVLLVXXI\RRWD·HPDOHH ' ambii kana keessatti: 1) ´0RRWXPPDD µ jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Aadde Uummiin Jul 16, 2017 · Adoolessa 16,2017/ Uummanni Shaggar lixaa rakkoo guddaa keessa jiraachuu Qeerroon naannoo Sana'a addeessan. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta’e malee Labsii kana keessatti: 1) “Biiroo” jechuun Biiroo Industiriifi Misooma Magaalaa Oromiyaati. 49(5) jalatti Finfinneen gidduu Naannoo Oromiyaatti kan argamtu waan taateef Faayidaan-Addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu ni eeggama jedha. Obbo Xilaahun Warquu Roobii…. a/t/daandiiwwanii. Sanatu Master Plan magaalaa Finfinnee ta’ee ba’a jedhan. 181 /2008 µ jedhamee waamamuu QLGDQGD·D 2. Caffeen Oromiyaa "Yaa'ii Ariifachiisaa 3ffaa Waggaa 4ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa" Fulbaana 25/2011 irraa eegalee gaggeessuuf jedhu ilaalchisee Miseensonni Caffee Oromiyaa Fulbaana 24/2011 Magaalaa Adaamaa Galma Caffee galtanii akka beeksiftan ibsuun keenya ni yaadatama. O lakk. Heerri mootummaa RDFI kwt. 18,123 likes · 1,038 talking about this. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Misooma Oromiyaaf Lafaa fi Qabeenya Oromiyaa . 3) "Biiroo" jechuun Bllroo IndustiY1i fi Misooma Magaalaa Oronuyaa jechuu dha. Angoo fi Hojii Boordichaa Carraa barnoota bonaa hojjattoota misoomaa oromiyaa download carraa barnoota bonaa hojjattoota misoomaa oromiyaa free and unlimited. 5 fi isaa gadi ta’e misooma qonna hammayyaa kan akka horsiisa lukkuu, misooma horii annanii, horii furdisuu, fi kan kana fakkaatan kan gaggeessu yoo ta’e Waajjiraan mirkanaa’ee hanga walakkaa kireessuun ni danda’a. poolisii. waan haasawa bira darbe kan muldh atuun as bahuuf halkaniif guyyaa koree keessatti hojjachaatiin jira. 2) “Magaalaa” jechuun ummata 2000 fi isaa ol keessa kan jiraatu ta’ee, Yaa’ii Ariifachiisaa 2 ffaa Waggaa 2 ffaa Bara Hojii 5 ffaa Onkoloolessa 13/2009 Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti taa’e kanarratti Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Muudama Miseensota Kaabinee 13 haaraafi 4 ammoo Miseensota Mana Mare Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa durii keessaa bakka jijjiiruun muudamaaf dhiyeessun Caffeen mirkaneessisanii jiru. Apr 18, 2019 · Oromia Today - Independent Voice of Oromia - Itana Gammada Ebla 18, 2019 Walbarsiisa Sabi tokko misoomuu fi duroomuun hafee yoo lafa, qabeenya fi dandeettii qabeenya sana gara misoomaa diinagdeetti masaku dandeessisu irratt too’annoo hin qabaanne itt fufee jiraachuu hin dandahu. Biiroo Bulchinsaa fi Nageenya Oromiyaa. Ergma. Dr. From general topics to more of what . Obbo Umar Hussen Sadarkaa Itti-aanaa Pireezidantitti Hoggaana Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaa. 15/2008 Biroo Industirii fi Misooma Magaalaatiin baheen waldaan ijaarsa manaatin gurmaa‟anii lafa fudhachuun akka ijaaratan taasifamee akka Magaala Sabbataattis: Gosaa hojii Baayina waldaale Dhi Naannoo Oromiyaa keessatti invastimantii fi hojii misooma adda addaatiif lafti magaalaa fi baadiyyaa akka gadi-lakkifamu ta'aa kan jiru yoo ta’ellee, adeemsi qabiyyee gadi-lakkisiisuu hangam akkaataa seerota keenya keessatti teechifameen raawwatamaa akka jiruu fi qaamoleen May 07, 2017 · Kanarraan hanga har’aatti Oromiyaa fi ummanni Oromoo misooma magaalaa Finfinneerraa bu’aan argatan homaatuu hin jiru. Gama caasaa mootummaatiin immoo Komishinara Komishiinii Poolisii Oromiyaa’ Hogganaa Biiroo Bulchiinsaafi Nageenya Oromiyaa, Hogganaa Biiroo Daldalaa fi Misooma Gabaa Oromiyaa akkasumaas hanga Pirazidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta’anii muudamanitti Af-yaa’ii Caffee BMNO tah’un tajaajilanii jiru. Oromiyaa: Hawaasni Magaalaa # Naqamtee ajjeechaa suukkanneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru hiriira guddaa gochuun balaaleffataa jira. Wixineen labsii kun fedhii fi faayidaa ummata naannichaa mirkaneessuuf kan kaayyeffate ta'uun eerameera. Iddoo Amantaa Dirree Sheek Huseen. Mootummaan  Eebla 30/2011 Naannoon oromiyaa carraa hojii darggaggootaa uumuf Mariin Mana Maree 2ffaa Misooma intarpiraayizii fi industirii Oromiyaa Magaalaa  Jan 3, 2019 2. Jan 18, 2020 · Manni Maree Misooma Intarpiraayizii fi Induustirii Oromiyaa walga’iisaa gaggeessaa jira On Jan 18, 2020 0 Finfinnee, Amajjii 9, 2012 (FBC) – Manni Maree Misooma Intarpiraayizii fi Induustirii Oromiyaa walgahii idilee isaa 2ffaa magaalaa Adaamaa galma abbaa Gadaatti gaggeessaa jira. Finfinnee, Eebila 30, 2011(FBC)- Manni Maree Misooma Intarpiraayizii fi Indaastirii Oromiyaa walga'iisaa 2ffaa gaggeesse. Godiina Wallaggaa Bahaa aanaa Nunnuu Qumbaa magaalaa Adaree keessatti bulchiinsi magaalaa misooma maqaa dhahachuun uummata walgahii waamuu isaa fi uummannis waa’ee misoomaa utuu hin dubbatiin dura rak Gurma'insa Haaraa Biiroo Pabliik sarviisi fi Misooma Namaa Oromiyaa Qorachaa jiru ilaalchisee fuula FB Biiroo irraatti gad-dhifame irratti gaaffii baayeen keessaan karaa inbox nuuf ergitaan ilaalee yeroo gababaatti ibsi kan itti kennamu fi yaada isiin nuf gummachittaan bu'uraa godhachuun dhimmoonni sirrefama barbaddaan yoo jiratan kan ilaalamu ta'a. May 10, 2014 · finfine is the central and integral part of oromia The authoritarian regime of TPLF-EPRDF in Ethiopia has continued reversing some rights achieved by the Oromo people’s struggle. Golahambaa Oromiyaa Bilookii guddaa gidduugaleessa aadaa kana keessaa fuulleen mul'atu fi darbii afur (4) kan dheeratu gamoo golahambaatii. Irra diba jechuun, keessatti utuu hintaane buddeen Apr 25, 2014 · Habashoonni wallaalummaa fi duubattafummaa,farrummaa margaa-mukaa, bulgummaa bosonaa-daggalaa isa Gondorii fi Maqalee irraa baattatanii, qawwee wajjin obbolaa-lakkuu godhachuun Oromiyaa seenan kana, “guddinaa fi misooma” taasisuun nutti gurgurachuu barbaadu. Dhaabbatichi biyyoota miseensa isaa ta’an keessatti misooma paarkii industirii guddisuuf kan hojjetuudha. Haaluma wal fakkaatuun Haala hundeeffama komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa. yoo rabbiin jedhe bara kana wan ummata keenna gammachiisuun as baana. Feemoozaan dhaabbata dhuunfaa bu’aa maleef dhaabbate yoo ta’u, miseensa biyyoota 60 haammatee jira. Finfinnee, Caamsaa 14,2011(FBC)- Waltajjiin obbolummaa naannoo Oromiyaa fi Afaar Jimaata dhuftu Adaamaatti gaggeeffama jedhan itti aantuun hoggantuu Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa aadde Uummii Abbaa Jamaal. 6 immoo magaalaa keessa jiraata. Garuu waanti nuti jechaa jirru Qaamni Finfinnee keessa jiraatu kamiyyuu magaalaan kun kan handhuura Oromoo ta’uu ishee amanee fudhatee keessa jiraachuu qaba jenna. lolii kun ganamaa sa’aa 11:00Am irraa eegaluun hangaa galagalaa kan naannoo sa’aatti 5:00pmti dhukaasii deema ture. carraa hojii uumuu fi wabii nyaata magaalotaa. Bara 2017tti Industirii Konistiraakshinii qulquulina, gahumsa qabuu fi dorgomaa ta'e Naannoo Oromiyaa keessatti uumaamee arguu dha. Sababii walitti bu'uu hin malleen ummanni akka walitti bu'u warreen hojjetan ni jiru - Preezdaant Lammaa Magarsaa. ‏‏٣٣٬٥٦٦‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٤٢٥‏ عن هذا‏. Hiikka Misooma IMX Sadarkaa Biyya Keenya fi Sadarkaa Addunyaatti Tarsiimon misooma IMX Imaammata Misooma Magaalaa fiixan baasu uf kan qopha'edha. Oct 08, 2018 · Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa’inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Biiroon Misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa hojii waggaa bara 2008 irratti Kanaaf, mirgi namni dhuunfaa lafa irratti qabaachuu danda'u mirgoota biroo Waajjira Industirii fi Misooma Magaalaa Godinaa yookiin Aanaa jechuudha . Ijaarumsa raayyaa haqaa cimsuun kenniinsa tajaajila haqaa saffisaa, qulqulluu fi haqa qabeessa lammileef kennuun olaantummaa seeraa kabachiisuu fi Bulchiinsa gaarii mirkaneessuun misooma, dimokiraasiin fi nageenyaa naannichaa milkeesuu. misoomaa fi babal`ina induustrii Yaa’iin 2ffaan Caffee Oromiyaa Adaamaatti walgahe, Muktaar Kadir Abbaa Bulguu pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa taasise sagalee guutuudhaan filate. Hogganaa Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneenii Oromiyaa 10. Tokkummaa fi birmadummaa daangaa Oromiyaa eeguuf tilmaamni fi akeekni Heera Federaalaa fi Naannoon tumame hojmaata walirraa hin cinneen cabeera. Ol gubbaatti eega murtaawee booda, fakkeessaaf gad-geessama” jechuun falmu. Weeraarrii raammoo Geerrii ji’a Bitootessaa irra jalqabee Oomisha qonnaa bultoota naannoolee Oromiyaa fi Ummattoota Kibbaa miidhaa akka jiru himameera. Haalli barnootaa Oromiyaa keessaa baay’ee wal-falmsiisaa ta’aa jira. "Garee Hordoffii Naamusaa ykn Ofisara Naamusaa" jechuun manneen hojii mootummaa ykñ dhaabbilee misooma mootummaa keessatti hojii hordoffii fi dagaagina naamusaa kan Ulaagaa madaallii haaraa qophaa’e kana koree fi geggeessitoota sektaroota hojii bittaa, gamaaggamaafi hordoffii akkasumas madaallii caalbaasii keessatti qooda qaban kanneen akka Misoomaa Interpiraayizii fi Industirii, Maallaqaafi Walta’iinsa Dinagdee akkasumas, Konistiraakshinii Oromiyaa sadarkaa naannoo, magaalotaafi godinaaleef hubannoon kennamuusaa Obbo Minishaan kan ibsan. Angoo fi Hojii Boordichaa Gidduu magaalaa fi iddoo tokko tokko malee saffisni intarneetii kan mobaayilarraas tahe, kan WiFi hagas mara miti. Milkeessaa Miidhagaa Gammachuu…. Even the regime is continuing violating the rights enshrined in its own constitution of the country that has been worked out by its own experts. OBN Onk,28 2012- Waldaan Misooma Oromiyaa Manneen Barnootaaf Feb 26, 2019 · OBN Gurr 19, 2011- Projeektonni misoomaa magaalaa Amboo ijaaramuuf karoorfaman mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barattoota kuma 12 simachuu danda'u, Istaadiyamii namoota kuma 20 keessumeessu, Aart Jan 24, 2016 · Waajirri bulchinsaa fi misooma magaalaa Oromiyaa kan jedhamu, wajira waldaa qonnaan bultootaa itophiyaa, kan Obboo Abdallaa Soonneessaa kan ture, kiraayidhaan keessa jiraachaa turan. magaalota Oromiyaa naannoo Finfinneetti argaman kana akka Aqaaqii, Dukam, Sabbata, Buraayyu,Sulultaa, Laga Xaafoo-Laga Daadhii, Sandafaa fi kan biroo kiilo metra 50 fi sanaa ol irratti argaman bulchiinsa magaalaa Finfinne jala galchuuf kan akeekkate dha. Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email. aa. Maree kanarrattis I/A/Daayirekteera Olaanaa Inistiitiyutii Pilaanii Magaalota Oromiyaa Obbo Ahimadtoofiq Mahaammad fi Kantiibaan magaalaa Amboo Obbo Tarrafaa Badhaadhaa argamanii jiru. Abbaan Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa deddeebii fi baasii hin barbaachifneef saaxilamuu tajaajilamaa/ maamilaa furuu fi tajaajila siya’ataa,hawwataa fi yeroo qusatu kennuuf tajaajiloota kanneen akka: Heeyyama ogummaa Ijaarsa walii gala haaraa kennuu Heeyyama ogummaa . Mirgaafi dantaa ummataafi moo­tummaa kabachiisuuf Manneen Hojiifi Dhaabbilee Misooma Mootummaa Akka raga Biiroo Maallaqaa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa irraa argameen , baay’ina uummataa naannichaa keessaa % 86. Ayyaanni Cuuphaa Tattaafii Ummataa Fi Qaamoolee Nageenyaan Rakkoon Hammaa Osoo Hin Ga’iin Kabajameera – Komishinii Poolisii Naannoo Hararii Itti Aanaan Muummicha Ministiraa Obbo Dammaqaa Mokonnon Muummicha Ministiraa Ingilizii Booris Jonsan Waliin Mari’atan -Dargaggoota fi dubartoota magaalichaa hirmaachise yeroo ammaa kanatti magaalaa Amboo galma Yuunibarsiitii Ambootti eegalee jira. 15/2008 Biroo Industirii fi Misooma Magaalaatiin baheen waldaan ijaarsa manaatin gurmaa‟anii lafa fudhachuun akka ijaaratan taasifamee akka Magaala Sabbataattis: Gosaa hojii Baayina waldaale Dhi OMN:Oduu Muddee 03,2015 Hiriirri mormii barattoota Oromoo wayta ammaa kana itti fufuun, gadina Harargee Bahaa magaalaa Calanqoo, Baddaannoo fi Haromayaa keessatti itti fufee akka jiru himame. B/Magaalaa Agaarfaa. Apr 05, 2017 · Bal’inna qabiyyee lafa midhaan nyaataa heektaara 0. Komishiniin Qindeessaa Misooma Naannoo Horsisee Bulaa Oromiyaa, jiruu fi jireenya hawaasa horsifatee bulaa fooyyessuuf hojjechaan jira jedhe. Yuniversiitii Dirre Dawattis, mormiin kun kan eegale yoo ta’u, mormii barattootaa kana dhaamsuuf poolisooonni Federaalaa mooraa yuniversiitii seenuun barattoota reebaa jiru. Ogeeyyiin Siyaasaa fi Dhimma Nageenyaa Haala Lixaa fi Kibba Oromiyaa Maal Jedhu? Wal dhabdeen WBO fi Mootummaa Itiyoophiyaa jidduu jiru ammas itti jira. Bishaan dhugaatii qulqulluun Oromiyaa keessa jiraachuu isaas nan shekka! Magaalotuma Oromiyaayyuu dabalatee, kan ibsaa fi kkf nan dhiisa kanin jechuu barbaadee misoomni har’as Oromoo bira hin geenye, kanaaf beela arginee hin beekne biyya lalistuu faarsaa bulchitootni keenya fooqitti mana kiraa kaffala wal qabannee dararamaa kan jirru. misoomaa fi babal`ina induustrii magaalaa kolleejjiif ennaa ergamu kan waajjira barnoota aanaa waajjira barnoota godinaaf erga ergameen booda Godinni Koollejjootaaf kenna. Komishiniin Qindeessaa Misooma Naannoo Horsisee Bulaa Oromiyaa birrii miiliyoona 744 oliin aanaalee Horsisee Bulaatti pirojeektoota adda addaa hojjechaa akka jiru beeksise. 1) Raawwii imaammataa fi tarsiimoo damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataahordofuu fi xiinxaluun gabaasa xiinxala imaammataa fi tarsiimoo dhiyeessuu, 2) Yaada imaammataa, tarsiimoo fi sagantaalee damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataabu’a-qabeessa taasisuu danda’an maddisiisuu, Biiroo Misooma Qabeenya Bishaanii fi Inarjii Oromiyaa November 14 at 11:50 PM · Abbaan Taayita misooma Albuuda Oromiyaa Bakka duwwa irratti Beeksisa Qacarri baaseera irratt hirmadha Ejansii Intarpiraayizii Maayikiroo fi Xixiqqaa Oromiyaa, Ejansii Barnootaa Leenjii Tekinikaa fi Ogummaa Oromiyaa, Ejansii Daldalaa fi Misooma Gabaa Oromiyaa, Pirojektii Misoomaa fi Bulchiinsa Lafa Magaalaa Oromiyaa, Insititiyuutii Pilaanii Magaalota Oromiyaa, Bulchiinsa Godinaalee; Waajjira Industirii fi Misooma Magaalaa Godinaalee, Bulchiinsa Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa August 12, 2018 · Gurma'insi haaraan kun caasaa hangaa gandaa jiru kan ilaalattu fi haala qabatama naannoo keenyaa giddugaleessa kan godhate waan ta'eef yeroo dheeraa kan fudhatees yoo ta'e yeroo gababaa keessaatti ragaa guutuu isiin biraan geenya. Haaluma walfakkaatuun hariiroo Naannollee biroo waliinis akka finfinneetti osoo hin ta’in akka Oromiyaati yoo uumee dhimmichi aangoo Federaalaa ta’a malee, kan magaalaa Finfinnee gara naannootti ol guddisuu miti. Marii Guutuusaa daawwadhaa. Kunis bulchiinsi naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa bu’aa addaa argachuu qabu kan ilaaleen heera biyyattii irra akka kaa’ametti yeroo gabaabaa keessatti deebiin akka itti kennamu beeksisuu fi misooma magaalaalee bulchiinsa naannoo Oromiyaa saffisuuf Caffee Oromiyaan kan raggaasisfame labsii misooma magaalaalee keessatti her-keeyyata kaa Oromiyaa, 08 Bitootessa 2019 Oromiyaa Qeerroo fi uummanni magaalaa Adaamaat kuma heddu Itti -aanaa dura taa’aa kongirsii Federaliistii Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa simannaa gootaa taasisaniif jiru Qeerroon fi jirattoonni magaalaatti kaallattii arfanuu sirbaa fi Shubbisaan akkasumas dhadannoo adda addaa qabachuun gootasaanii obbo Baqqalaa Garbaa Istadiyeemii magaalaa Adaamaatti simataniiru Jiraattoonni magaala Adaamaa obbo Jul 17, 2017 · Deebii Guutuu Obbo Lammaa Magarsaa Keennan By Kiyya Hararghe on July 17, 2017 Yaa’ii Idilee 6ffaa Waggaa 2ffaa Bara Hojii 5ffaa irrattii gabaasa raawwii hojii mootummaa bara 2009 fi kallattii karoora hojii mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2010 kabajamoo pirazidaantiin dhiyaate irrattii gaaffiiwwan Kabajamoo Miseensoota Caffeetiin ka’aaniif Badiin bara Minilkii fi sana dura calqabe ammalleen bara wayyaanee – Hayilamaariyaam babal’atee itti fufee jira. Kanaf haalli qabatamaan yeroos turee fi dammaqiinsi ilmaan Oromoo jechun (objective and subjective conditions) kennatoo turan. Seenaa Gabaabaa Hundeeffama Komishinii Poolisii Oromiyaa. Carraa barnoota bonaa hojjattoota misoomaa oromiyaa download carraa barnoota bonaa hojjattoota misoomaa oromiyaa free and unlimited. May 08, 2019 · OBN may 9, 2019- Waltajjiin Mana Maree Misooma intarpiraayizii fi industirii Oromiyaa 2ffaa bakka. Golahambaan Oromiyaa kun haala ammayyaatiin kan [OBN 28 01 2011,Adaamaa]:-Caffeen labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Finfinnee, Waxabajjii 1,2011(FBC)- Koonfaransiin tokkummaa Oromoo magaalaa Nageelleetti taa'amaa jira. Konfaransiin Qorannoo Injiinariingii fi Teeknooloojii Idil-Addunyaa Yunivarsiitii Ambootti Taa’amaa Jira Paarkii Industirii Jimmaa Wiirtuu BunaaQindeessu Gochuuf Hojjetamaa Jira Hayyoonni Teekinooloojii Qonnaatiin Qonnaan Bulaa Akka Deeggaran Waamichi Dhihaate ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. Ergama Naannoo Oromiyaa keessatti misooma IMX fi investimantii babal'isuu, hojii Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneenii Oromiyaa maanuwaalii madaallii fi Industirii ijaarsa naannoo fi biyyaa keenya keessatti rakkoon haattumma irra   Biiroon Misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa hojii waggaa bara 2008 irratti Marii panaalii misooma industirii irratti abbootti qabeenya naannoo Oromiyaa  Seektaroota/Manneen Hojii Damee Dhimma Industirii fi Misooma Magaalaatiin Hordofamaniifi Invastimantii; Waajjira Pirojektii Misooma Manneenii Oromiyaa. ykn hojiiwwan misooma dinagdee fi daldalaa biroo waliin wal-qabatan irratti bobba'an jechuudha. “Irradibaa Siyaasaa” Agartuu Qeerroo Tibbanaa Qalbeessaa Dhangi’aatiin , Gurraandhala 15, 2018 Meeshaawwan halagaan qabsoo Oromoo ittiin cabsuuf gargaaramu keessa tokko Irradiba. Oromia Justice Bureau. Karoora isaa keessaa tokko kan ta’ee fi bara 2014 keessa hojii irra oolchuuf yaalee kan dura dhaabbannoon ummata Oromoo isa mudachuu irraa yeroofis ta’u jalaa gufatee ture Karoora Master Plaanii Magaalaa Finfinnee fi naannawa ishee ti. Ta'us, Dhaabbata Misooma Qonnaa Arsii fi Salamoon Abbabaa, DHIMMWF, Lak. Hiriyonni isaa, Uummanni magaalaa Incinnii,Shanan,Gudar fi Amboo Kanaaf, mirgi namni dhuunfaa lafa irratti qabaachuu danda'u mirgoota biroo mirga abbaa Waldaan Misooma Oromiyaa baasii Birri miliyoona 241'n gamoo abbaa irraa kan Keewwata 8(10) gaaffii lafa‟ invastimantii manuufakcharingi industirii … Aug 12, 2019 The Oromo People celebrate Irreecha to thank Waaqa (God) for the blessings and mercies Tokkummaa keenyaaf utubaa Sirna Gadaa godhannee, aadaa fi Warri yeroo sana jirtan yaadattu yoo ta'e jiraattonni Magaalaa Biiroon kun biirolee biroo kanneen akka Misooma Intarpiraayiziifi Industirii wajjin  Kanneen biroo Taa'aa waajjira Magaalaa fi Industirii, ta'uun kan hojjatanii fi gama Oromiyaa, Biiroo Maallaqaa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa fi Abbaa. April 1, 2019 Misooma Oromiyaaf Lafaa fi Qabeenya Oromiyaa Bilisoomsu; Liberating the Land and Resources for the Development of Oromiyaa Itana Gammada, March 31, 2019 Afaan Oromoo fi Afaan Englizi (Afaan Oromo and English translation follows) Walbarsiisa Sabi [Read More] Oduu Tarkaafii WBO Giddu gala oromiyaa Guyyaa kaleessaa 16/7/2019 Godina shawaa kaabaa aanaa kuyyuu ganda Akaalee fi aanaa Dagam gandaa sokoruu jidduutti loli i WBO fi RIB jidduutti tasiifameen loltootni10 rib irraa du’un loltootni 7 al madaa’aan jiru. org is your first and best source for all of the information you're looking for. Sabni kamiyyuu Finfinnee keessa taa’ee akka fedhe jiraachuu fi hojjechuu dhorkaa hin jirru. Marii Investimentii fi nageenya industirii bakka kabajamoon Pireezidantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa argamanitti taa'amera. Karoora misoomaa ragaa qulqulluu fi kallattii misooma dinagdee yeroo dheeraa bu’uureffate qopheessuun qabeenyi naannichaa gama hundaan jiru karaa bu’a qabeessa, gahuumsa, iftoominaa fi hirmaannaa hunda qabeessa ta’een hojiirra ooluu isaa mirkaneessuun uummanni naannichaa hiyyummaa keessaa akka bahu gochuu. [SQ, Waxabajji 20, 2018] Naannoon Hararii akkuma beekamu erga TPLF aangoo biyyattii dhuunfattee, ummata heddiminni isaanii kuma tokko (1000) hincaalle ummata Gurma'insa Haaraa Biiroo Pabliik sarviisi fi Misooma Namaa Oromiyaa Qorachaa jiru ilaalchisee fuula FB Biiroo irraatti gad-dhifame irratti gaaffii baayeen keessaan karaa inbox nuuf ergitaan ilaalee yeroo gababaatti ibsi kan itti kennamu fi yaada isiin nuf gummachittaan bu'uraa godhachuun dhimmoonni sirrefama barbaddaan yoo jiratan kan ilaalamu ta'a. Damee Industirii f i Misooma Magaalaa. dh. Raggaasisamuu karoora magaalaalee mootummaa naannoo Oromiyaa ilaalchisuu dhaan mgaalaalee addaa shanan mootummaan naannoo Oromiyaa fuudhee akka caasaa isaatti, akka seera jiruutti magaalaalee fi bulchiinsa magaalaatti dhiyaata. Fulbaana 30,2012Guyyaa har’aa irreechi Bishooftuu Oromiyaa keessatti sirna howwaa fi haala addaan kabajamee jira. Barnoota; Fayyaa; Hoji-dhabdummaa; Deeggarsa namoomaa; Koorniyaa; Dhalootaa fi du’a; Gaa’elaa fi hiikkaa; hojjetaa fi Hojjachiisaa; Dhimma dubartootaa fi daa’immanii; Dhimma dargaggoo fi Jan 10, 2020 · Misooma Industirii; Deeggarsa Misoomaa; Baankii fi Inshuraansii; Albuudaa fi Anniisaa; Guddina Dinagdee; Qonnaa fi Misooma Baadiyyaa; Hawaasummaa. Masaraan mootummaa kanaa fi waajjirri tokkummaa Aafrikaa kan gidiraa fi gabrummaa uummata keenyaa cimsuuf tajaajilu malee OROMOOf bu’aa tokkolleen qabaachaa hin jiru. Mootummaan Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaatiin durfamu utuu yakka Dambii Doollootti raawwatameef imimmaan ummata Oromoo hin qooriin guyyaa gaafa Adoolessa 25, 2018 galgala Baha Oromiyaa magaalaa Awwadaayitti yakka tokko malee nammota 3 aajjeessee namoota 3 kanneen biroo ammoo akka malee madeessee jira. Angoo fi Hojii Boordichaa Message from the Commissioner. dhimmoota kominikeeshinii. ila Hawaasummaa Biiroo Barnootaa Biiroo Eegumsa Fayyaa Sagantaa kana irraatti Daarikteeri Olaanaan WMO fi itti-aanaa Daarikteera olaanaf Manajarrii Damee Misooma WMO akkasumaas keessumoonni biroo kan argaman yoo tahu Daarikterri Olaanaan WMO obbo Dajannee Itichaa haasawaa taasisaan keessatti falli waan hundaa tokkummaa keenyaan nageenya keenya eeggachuuf wal qabanne gara fulduraa deemnu akka qabnu Ilkee Qoraattii busheessuuf Ijaarsa jabaan itti deemuu barbaada. 2) “Magaalaa” jechuun ummata 2000 fi isaa ol keessa kan jiraatu ta’ee, Konfaraansiin nageenyaa magaalaa Ambootti taa'amaa jira-----Konfiraansii nageenyaa kanaarratti, Ministirri Muummee Dr. 4 baadiyyaa keessa kan jiratu yoo ta’u, % 13. K. Ammoo, warri isaa iliitonni Amaaraa “ kana irraanfaddhaatii akka jagnaatti isaa fudhaddhaa ” nuun jechaa jiru. Qeerroo fi uummanni magaalaa Adaamaat kuma heddu Itti -aanaa dura taa’aa kongirsii Federaliistii Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa simannaa gootaa taasisaniif jiru Qeerroon fi jirattoonni magaalaatti kaallattii arfanuu sirbaa fi Shubbisaan akkasumas dhadannoo adda addaa qabachuun gootasaanii obbo Baqqalaa Garbaa Istadiyeemii magaalaa Adaamaatti simataniiru Jiraattoonni magaala Adaamaa obbo Mariin dhimma faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinnee irraa argatuu malu irratti koreen dhaabbii dhimma seeraa fi dhimma misooma magaalaa mana maree bakka bu'oota ummataan waamamee ture hafee 3. Nov 26, 2017 · Labsiin bara 1986 dhimma daangaa bulchiinsa magaala Finfinnee fi GAONF hin murteessu. Intarpiraayizoota ce'ani bu'uura industirii akka buusan taasisuu. Pireezidaantonni naannolee lamanii nagaa fi misooma waliinii irratti akka hojjatan beekisisaniiru. Waltajjii kanaan ga Misooma Industirii; Deeggarsa Misoomaa; Baankii fi Inshuraansii; Albuudaa fi Anniisaa; Guddina Dinagdee; Qonnaa fi Misooma Baadiyyaa; Hawaasummaa. Finfinnee, Fulbaana 4,2011(FBC)-Sab abii walitti bu'uu hin malleen ummanni akka walitti bu'u warreen barbaadan waan jiraniif, of eeggannoon taasifamuu qaba jedhan preezdaantin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Dooktarri kabajaa Lammaa Magarsaan. Raadiyoo Daandii Haqaa – RDH “Uummatni mgalaa # Naqmtee wal dhageettii fi karaa naga qabeessaan # AJJEECHAA_NURRAA_DHAABAA ! Godiina Wallaggaa Bahaa aanaa Nunnuu Qumbaa magaalaa Adaree keessatti bulchiinsi magaalaa misooma maqaa dhahachuun uummata walgahii waamuu isaa fi uummannis waa’ee misoomaa utuu hin dubbatiin dura rak Sadarkaa pirisdaantii itti aanaatti, itti waamamaa mootummaa fi, itti gaafatamaa waajjira jiddu galeessa OPDO Obbo Dhaabaa Dabalee labsiin qindaawaa magaalalee Oromiyaa, faayidaa ummatichaa kan mirkaneessu malee miidhaa biroo hin qabu jechuun ibsa miidiyaa biyyattiif kennaniin beeksisan. Motummaan Waldaa hojii Gamtaa Mana jireenyaa Motummaa naannoo Oromiyaa lakk. Laftii Booranaa kibbaan Keeniyaan, dhihaan Saba, Sabotta fi Ummatta kibban, kaabaan Baalen (Booranaa fi Baale jiddu Laga Gannaalee Doriya ttu ce'a), bahaan immo Sumaaleen dangeffamtee argamti. daandil, ittisa balaa ibiddaa fi balaa tasaa, misooma lafa magaalaa, qulqullmaa fi miidhagina magaalaa, tajaaJ11a idilee jiraattotaaf kennamanii fi tajaajlla biroo magaalichi murteessu dabalatee magaallchaan raawwatamu jechuu dha. Kaayyoo. Dhaamsa Kabajamoo. biroo industirii fi misooma magaalaa oromiyaa